กิจกรรม 5: ดนตรีสร้างเสริมสุขภาวะ

เปิดประสบการณ์ตรง ผ่าน 6 กิจกรรมห้องย่อย

                           วัยที่เเตกต่างได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผ่านกิจกรรมที่ใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางเชื่อมช่องว่างระหว่างวัย เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเเละเด็กมาร่วมเเลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเรียนรู้เเละเกิดความเข้าใจซึ่งกันเเละกัน เพื่อลดความเเตกต่างระหว่างช่วงวัย ส่งผลให้ต่างฝ่ายเกิดการยอมรับเเละเห็นคุณค่าซึ่งกันเเละกัน

กำหนดการ

Sapphire 101-102

เวลากิจกรรม
13.30-14.45 น.การนำเสนองานวิจัยโครงการดนตรีสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ
การแสดงดนตรีอังกะลุงจากโฮงเฮียงผู้สูงอายุพะเยา
และโรงเรียนผู้สูงอายุวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตำบลเมืองพาน
14.45-16.00 น.การนำเสนอโครงการ Music Make Changes ดนตรีสร้างความเปลี่ยนเเปลง
โดย สถาบันกัลยาณิวัฒนา
16.00-16.20 น.การแสดงดนตรีจากเครือข่ายเด็ก ได้เเก่ กลุ่มเด็กคลองเตยดีจัง
16.20-17.00 น.รวมพลังดนตรีสร้างสุขภาวะ

ความคิดเห็น ข้อมูลและบทสรุปที่นำเสนอในห้องย่อย ถือเป็นความคิดเห็นร่วมกันของเครือข่ายในห้องย่อยเท่านั้น
ทั้งนี้ จะถูกรวบรวมและนำไปเสนอเชิงนโยบายต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment