พิษโควิดทำ “คนจนใหม่” เพิ่มขึ้น เปิดศูนย์สุขภาวะชุมชนเมืองใหม่ฯ ดูแลกลุ่มเปราะบาง

ที่มา : MGR ONLINE

รูปภาพ : สสส.

พิษโควิด ทำ “คนจนใหม่” เพิ่มขึ้น สสส.ร่วมภาคีเครือข่ายพัฒนา “ชุมชนเมืองใหม่มาลัยทอง” เปิด “ศูนย์ชุมชนสุขภาวะ” ดูแลกลุ่มเปราะบาง สร้างอาชีพ ให้ความรู้ ดูแลผู้ป่วย ช่วยเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมและสุขภาพ

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ที่ชุมชนเมืองใหม่มาลัยทอง ซ.นิมิตใหม่ 22 เขตคลองสามวา กทม. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย เครือข่ายสลัม 4 ภาค เครือข่ายศูนย์พัฒนาชุมชน รวม และภาคีเครือข่าย เปิด “ศูนย์สุขภาวะชุมชน” ดูแลกลุ่มเปราะบางและคนในชุมชน โดยนางภรณี ภู่ประเสริฐ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า คนจนเมืองในชุมชนแออัด เป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแล ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม ให้เทียบเท่ากับคนทุกกลุ่ม ยอมรับว่าโควิด 19 ซ้ำเติมคุณภาพชีวิตให้เลวร้ายลง เพราะคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ เป็นแรงงานนอกระบบหรือแรงงานรับจ้างรายวัน เมื่อเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้ 80% ต้องตกงาน ไม่มีรายได้ ขาดหลักประกันทางสังคมและสุขภาพ สอดคล้องกับรายงาน Profiles Of The New Poor Due To The COVID-19 Pandemic ของธนาคารโลก (2020) ที่ระบุว่า โควิดทำให้คนทั่วโลก 71 – 100 ล้านคน มีสถานะ “ยากจนแร้นแค้นอย่างรุนแรง” และทำให้เกิด “คนจนใหม่” (The New Poor) คนที่เคยมีฐานะดี มีรายได้กลายเป็นคนยากจน เพิ่มขึ้น 8.8 – 9.2%

ภรณี ภู่ประเสริฐ
ภรณี ภู่ประเสริฐ

“สสส.จึงสานพลังภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ และสร้างพื้นที่ต้นแบบเพื่อสนับสนุนสุขภาวะคนไร้บ้าน และกลุ่มเปราะบางในชุมชนเมือง จัดตั้ง “ศูนย์สุขภาวะชุมชน” ขึ้นมา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการจากรัฐหลายรูปแบบ เช่น พัฒนานวัตกรรมให้คนไร้บ้านมีที่อยู่อาศัย “โครงการที่อยู่อาศัยคนละครึ่ง”, ส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ, จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพ, เปิดตลาดชุมชนที่สถานีรถไฟ จ.ขอนแก่น ชุมชนหลักหก จ.ปทุมธานี โดยชุมชนเมืองใหม่มาลัยทองเป็นอีกพื้นที่นำร่องที่ สสส. ต้องการทำให้มีศักยภาพจัดการปัญหา ป้องกัน และดูแลสุขภาพให้สามารถรับมือกับวิกฤตโควิดได้ในช่วงวิกฤต จนนำมาสู่การพัฒนาสร้างกลไกจัดการสุขภาวะชุมชนจนเกิดเป็น “ศูนย์สุขภาวะชุมชน” ที่เชื่อว่าทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้” นางภรณี กล่าว

นพพรรณ พรหมศรี

น.ส.นพพรรณ พรหมศรี เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย กล่าวว่า ศูนย์สุขภาวะชุมชนที่ชุมชนเมืองใหม่มาลัยทอง มีหน้าที่พัฒนากลไกด้านสุขภาวะในชุมชน เป็นศูนย์กลางดูแลสุขภาพในชุมชนระยะยาว ด้วยการทำให้คนรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กและเยาวชน ตระหนักถึงปัญหาทางสุขภาวะของคนในชุมชน เพื่อทำให้ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ จึงร่วมมือกับคลินิกอบอุ่นร่วมใจรัก ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ร่วมกันพัฒนาศักยภาพแกนนำ ให้สามารถทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ดูแลสุขภาพ แก้ปัญหาเด็กและเยาวชน ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ครอบครัวที่มีความยากลำบาก รวมถึงช่วยเรื่องการเข้าถึงสิทฺธิสวัสดิการทางสังคมและสุขภาพได้ โดยจัดอบรมทักษะรับมือกับโควิด 19 ให้คำปรึกษาเรื่องอาการ Long Covid และอบรมการสร้างความเข้าใจปัญหาสุขภาพ ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ทางสังคม เช่น ให้ความรู้เรื่องยา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการดูแลผู้ป่วย ให้เชื่อมประสานกับกรรมการชุมชน จนส่งต่อผู้ป่วยถึง รพ.ได้ทันท่วงที

เเหล่งที่มา :https://mgronline.com/qol/detail/9650000102393

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment