หยุดความรุนแรง ปกป้องสิทธิผู้หญิง

หยุดความรุนแรง ปกป้องสิทธิผู้หญิง

ความรุนแรงต่อผู้หญิง เรื่องที่สังคมต้องไม่เพิกเฉย หมดยุค ‘ผู้ชายเป็นใหญ่’ ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคน

จะต้องให้ความสำคัญกับสิทธิ และเสมอภาคทางสังคม ทุกเพศต้องมีความเท่าเทียมกัน

ไม่เลือกปฏิบัติ มาร่วมกัน หยุด! ทุกความรุนแรง เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้หญิง

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment